Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

 

 

Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424 (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-180 redakcija) patvirtintu dokumentu Vaikų priėmimo tvarkos aprašas.

Prioritetas teikiamas vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio miesto savivaldybėje, vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, Įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai, vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų, įtėvių) yra nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis.

Tėvai (globėjai) lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą, vaiko gimimo liudijimą, vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, gyvenamosios vietos deklaraciją. Vaiko priėmimas įforminamas dvišale sutartimi. Prie prašymo pridedami dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai priimant į darželį ar taikomos mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje lengvatos.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 informuojame:

  1. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) [13.9.] (79 p.)
  2. Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų. (80 p.)

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLĄ.

LAISVOS VIETOS ĮSTAIGOJE.

Naudotojo vadovas tėvams dėl vaikų registracijos į Panevėžio m. Savivaldybės įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą