Komisijos, tarybos

 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „TAIKA“ VEIKIA SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

Lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VEIKIA KOMISIJOS:

Mokyklos vaiko gerovės komisija.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus (globėjus), mokytojus, kitus lopšelio-darželio darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padedanti spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, lopšelio-darželio direktoriui atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams. 

LOPŠELIO-DARŽELIO „TAIKA“ TARYBA:

  1.  

 Judita Lindaitė-Stasiūnė

 Pirmininkė, tėvų atstovė

  1.  

 Stasė Jakusevičienė

 Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

  1.  

 Jolita Spundzevičienė

 Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  1.  

 Vilma Dailidonienė

 Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

  1.  

 Žydrė Mickevičiūtė

 Narė, tėvų atstovė

  1.  

 Žydrūnas Belskis

 Narys, tėvų atstovas

7.

 Jūratė Pauliukienė

 Narė, Klaipėdos mikrorajono vietos bendruomenės pirmininkė

 

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

MOKYTOJŲ TARYBĄ SUDARO lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA sudaro sąlygas  mokytojams siekti karjeros  ir įgyti jų kompetencijas  bei praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, teikia  informaciją  mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programas, komisijos posėdžius bei atestacijos komisijos nutarimus.