Menu Close

Komisijos, tarybos

 

 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „TAIKA“ VEIKIA SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

Lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VEIKIA KOMISIJOS:

Mokyklos vaiko gerovės komisija.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus (globėjus), mokytojus, kitus lopšelio-darželio darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padedanti spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, lopšelio-darželio direktoriui atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams.

LOPŠELIO-DARŽELIO „TAIKA“ TARYBA:

1.

 Simona Juodviršienė  Pirmininkė, tėvų atstovė

2.

 Vilma Dailidonienė  Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, MT atstovas

3.

 Jolita Spundzevičienė  Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, MT atstovas

4.

 Neringa Stočkienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, MT atstovas

5.

 Žydrė Mickevičiūtė  Narė, tėvų atstovė

6.

 Karolina Švelnytė  Narys, tėvų atstovas

​​7.

 Vilma Petrulevičienė  Narė, Alf. Lipniūno progimnazijos direktorė, bendruomenės atstovas

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

MOKYTOJŲ TARYBĄ SUDARO lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA sudaro sąlygas  mokytojams siekti karjeros  ir įgyti jų kompetencijas  bei praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, teikia  informaciją  mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programas, komisijos posėdžius bei atestacijos komisijos nutarimus.

DARBO TARYBA  atstovauja darbuotojų interesus, gina jų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises. 

METODINĖ GRUPĖ skatina metodinį profesinį mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties skaidą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą