Istorija

 

1981 m. kovo 16 d. įkurtas lopšelis-darželis Nr. 35 Taika". Panevėžio miesto valdybos 1993 m. vasario 8 d. potvarkiu Nr. 66-v  nuo 1993 m. liepos 1 d. reorganizuotas į „Taikos" darželį-mokyklą. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 1-34-1 „Taikos“ darželis-mokykla pakeitė įstaigos tipą ir nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. vykdo veiklą kaip Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“. Šiuo metu su ugdytiniais dirba 18 aukštos kvalifikacijos, pareigingų, atsakingų, didelę darbo patirtį turinčių pedagogų. Darbuotojų pedagoginio darbo stažo vidurkis 25 metai.

 

VIZIJA

                      Lopšelis-darželis „Taika“ – moderni, saugi ir renovuota įstaiga, aktyvūs, kūrybingi, laimingi ir sveiki vaikai.

 

MISIJA

                     Telkti bendruomenę vaikų kokybiškam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimui.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

 

 

1. Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (si) įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

2.  Skatinti mokytojų ir tėvų (globėjų) bendravimą ir bendradarbiavimą, pasidalinant atsakomybe ir veiklomis, puoselėjant vaikų meninę raišką, savitas įstaigos menines tradicijas.

3.  Kurti vaikams saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką,  plačiau taikant tikslines visuomenės sveikatos stiprinimo priemones.

Lopšelis-darželis „Taika“ – tai takelis, vedantis  į sveiką ir kūrybingą vaikučių gyvenimą. Lopšelis-darželis teikia ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą mažiesiems miesto gyventojams. Lopšelyje-darželyje  vidutiniškai ugdoma 150 ugdytinių. Įstaigą lanko vaikai nuo 1 metų iki 7 metų. Veikia 2 lopšelio, 5 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje yra dvi salės – renginių ir sporto, veikia valgykla. Pagrindinės ugdymo sritys – vaikų sveikatos ir saugumo stiprinimas bei vaikų meninės raiškos ugdymas. Puoselėjamos  lopšelio-darželio tradicijos. Visais metų laikais kartu su tėveliais rengiamos šventės, sportinės pramogos, iškylos, ekskursijos, daug dėmesio skiriama vaikų fiziniam aktyvumui ir saugumui. Į edukacinius projektus stengiamės įtraukti visą mokyklos bendruomenę. Meninė veikla – šokis, dailė, muzika, vaidyba – tai neatsiejama dalis lopšelio-darželio „Taika“ ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Vaikučiai dalyvauja įvairiuose meniniuose renginiuose, projektuose, nuo 1996 metų  vyksta tradicinės „Menų dienos“, kurių metu vaikai susitinka su menininkais, amatininkais, kuria, vaidina, žaidžia, improvizuoja, savo kūrybą skirdami savo bendraamžiams, tėveliams, savojo miesto ir kitų miestų įstaigų vaikams ir pedagogams. Piešiant, lipdant, konstruojant, muzikuojant, dainuojant, vaidinant skatinama vaikų saviraiška, kūrybinis aktyvumas, išradingumas. Vaikams kuriant grožį, lavinamas jų estetinis pojūtis, jautrumas aplinkai, žmogui. Menų dienos siejamos su visos bendruomenės  veiklomis bei šventėmis.

Darželyje siekiama tenkinti natūralų vaikų poreikį judėti, stiprinti sveikatą. Pedagogai stengiasi  gilinti vaikų sveikatos žinias, formuoti  sveikos gyvensenos, sveikos mitybos, higienos įgūdžius, bendromis pastangomis kurti integruotą, sveikatai palankią aplinką. Darželyje organizuojami susitikimai, bendraujama ir bendradarbiaujama su respublikinėmis ir miesto vaikų sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, socialiniais partneriais, institucijomis, nuo kurių priklauso vaiko, šeimos sveikata. Nuo 2005 m. įstaiga įtraukta į respublikinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, yra respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė, vykdo lopšelio-darželio „Taika“ vaikams parengtą sveikatos stiprinimo programą  „Noriu augti sveikas 2014–2018 m.“. Vaikai, kartu su pedagogais ir tėvais, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikos ir miesto  sveikatos stiprinimo ir saugumo užtikrinimo renginiuose, akcijose, projektuose. Pastaraisiais metais aktyviai dalyvavome tarptautinėse akcijose „Europos judėjimo savaitė“,  „Palydėk vaiką į mokyklą“, „Eismo saugumas – kiekvieno pareiga“, respublikinės programos „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ veikloje, respublikiniame projekte „Savaitė be patyčių“, renginiuose Tolerancijos dienai paminėti.  Įstaigos vaikai ir pedagogai sukaupė didelę sveikatos stiprinimo patirtį, pasiekė  puikių rezultatų. Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“ aktyviai dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus konkursuose „Saugūs ir sveiki“ ir penkerius metus iš eilės iškovojo pirmąsias vietas tarp Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų: 2008 m. tapome Panevėžio apskrities konkurso nugalėtojais „Saugūs ir sveiki mokykloje“, 2009 m. iškovota pirma vieta konkurse „Aš turiu būti sveikas“, 2009 m. „Sveikuolių sveikuoliai“ pelnyta pirma vieta, 2010 m. iškovotos pirmos vietos „Aš turiu būti saugus“ ir „Aš turiu būti sveikas“, 2011 m. konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ pelnyta antra vieta, 2012 m. pelnyta pirma  vieta „Aš noriu būti sveikas“. Kartu su mažaisiais ugdytiniais džiaugiamės jų pasiekimais ir skatiname jų natūralų norą judėti, norą pažinti ir suprasti save bei aplinkinį pasaulį, suteikti džiugių emocijų ugdytinių vaikystei.