Ugdymo programos

 

VAIKŲ UGDYMO TIKSLAS – tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) ir vaikų sveikatinimo programų įgyvendinimą, formuojant vaikų gebėjimus ir  kompetencijas, padedant vaikams pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

 

Ugdymo tikslams bei uždaviniams realizuoti įgyvendinama Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės spindulėliai“, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Panevėžio lopšelio-darželio ,,Taika" priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, kiekvienais mokslo metais įgyvendinamas priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse.
 
Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės spindulėliai“

 

 
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
 
Panevėžio lopšelio-darželio „TAIKA“ 2017-2018 m.m. priešmokyklinio ugdymo planas
 
Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“ yra respublikinės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys, todėl yra parengęs ir įgyvendina įstaigos vaikų sveikatos stiprinimo programą „Noriu augti sveikas“
 
Sveikatos saugojimo programa "Noriu augti sveikas" 2019-2023                                                      
 
Priešmokyklinio amžiaus grupėse įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“. Su vaikais, kuriems gydytojai nustatė kalbos ir komunikacijos, kompleksinius sutrikimus, mokykloje pagal Specialiąją ugdymo programą dirba specialieji pedagogai-logopedas ir specialusis pedagogas. Mokykloje veikia papildomo ugdymo užsiėmimai vaikams: krepšinio, sportinių šokių, vokalinio dainavimo, keramikos, šachmatų pirminiams gebėjimams formuoti. Vaikai sportuoja ir įtvirtina saugumo įgūdžius atskiroje sporto ir saugaus eismo salėje, dainuoja ir šoka muzikos salėje.
 
 
VAIKŲ UGDOMOJI VEIKLA
 

 

    Vaikai ugdomi pagal veiklos sritis, priešmokyklinukai pagal penkias kompetencijas: pažinimo, socialinę, komunikavimo, meninę ir sveikatos saugojimo.  Vaikų grupėse veiklos ir kompetencijų ugdymo kampeliuose sukauptos įvairios ugdymo priemonės, kurios skatina vaikus veikti, eksperimentuoti, tyrinėti. Atsižvelgiant į individualias vaiko ypatybes,  veikla individualizuojama, keičiama, derinant veiklą grupėje ir lauke. Įstaigoje vaikų ugdymas siejamas su sveikatos stiprinimo bei meninio ugdymo nuostatomis.