Menu Close

Aktuali informacija

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2023 m. birželio 22 d. priėmė sprendimą „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023-2025 m. priemonių plano patvirtinimo“. Priemonių planas skelbiamas tėvams, globėjams, pedagogams puslapyje „Ugdymas“.

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant gerinti kiekvienos ugdymo įstaigos pasirengimą ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius ir tobulinti jau teikiamų paslaugų kokybę. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuluota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata. Įgyvendindamos Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, mokyklos susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais: mokyklos aplinka tik dalinai pritaikyta skirtingus ugdymosi poreikius turintiems mokiniams, švietimo pagalbos specialistų kaita arba jų trūkumas, nepakankamas mokytojų pasirengimas ir motyvacija ugdyti didelius ugdymosi poreikius turinčius mokinius, mokytojo padėjėjų (ypač turinčių žinių ir patirties) stoka, mokytojų pasirengimas ir motyvacija ugdyti didelius ugdymosi poreikius turinčius mokinius, mokytojo padėjėjų (ypač turinčių žinių ir patirties) stoka.

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino 2023–2025 m. priemonių planą „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023-2025 metų priemonių plano patvirtinimo“.

PANEVĖŽIO MIESTO ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO 2023-2025 M. PRIEMONIŲ PLANAS

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą