Vaikų maitinimas

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, vaikai valgo valgykloje (pagal sudarytą maitinimosi grafiką). Ugdytiniai maitinami 3 kartus dienoje: pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Tėvai gali pasirinkti maitinimų skaičių.

Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje – darželyje apskaičiuojamas remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“ ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26  d. sprendimu Nr. 1-305  „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, papildymo“.

parsisiųsti „Word“ formatu

 

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS                       vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje

,,Pienas vaikams“.

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja Europos Bendrijos finansuojamoje programoje

,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“.

Atsiskaitymas: gavę atsiskaitymo lapelį, atlyginimą už vaikų išlaikymą galite sumokėti:

1. Banko pavedimu į šią sąskaitą: LT 89 7300 0100 3674 6322 (Swedbank), mokėjimo paskirtyje įrašykite vaiko tabelio numerį ir mokamas sumas už maitinimą ir įstaigos reikmėms.

2. PERLO terminaluose pateikę atsiskaitymo lapelį.

Užmokestis už  vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną pagal pageidaujamą maitinimų skaičių. Už kiekvieną darbo dieną skaičiuojamas 0,43 € mokestis įstaigos reikmėms.

MAITINIMŲ KAINŲ LENTELĖ EURAIS

Grupė           Pusryčių mokestis Pietų mokestis Vakarienės mokestis 2 kartų išlaidos 3 kartų išlaidos
Lopšelio grupė    0,40    0,86 0,40 1,26  1,66
Darželio grupė 0,45 0,98 0,45  1,43 1,88
Priešmokyklinė grupė 0,45 0,98 0,45  1,43 1,88

Jei vaikas nebuvo darželyje, tačiau tos dienos nepateisino, ta diena skaičiuojama kaip lankyta ir už ją reikia mokėti.
Nelankytos dienos gali būti pateisinamos (mokestis neskaičiuojamas) šiais atvejais:
1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas, atnešus pateisinamus dokumentus;
2. tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas);
3. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi, kūrybinių atostogų metu, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti skirtu laiku (pagal prašymą ir pažymos kopiją);
4. vasaros metu (birželio – rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;
5. moksleivių atostogų metu (pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos), nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. (pagal tėvų prašymą);
6. tėvų nemokamų atostogų ir prastovos metu ar vienam iš tėvų užsiregistravus į darbo biržą (pagal darbovietės ir darbo biržos pažymas);
7. tėvams dirbant/mokantis pagal kintamą darbo/mokymosi grafiką pateisinamos poilsio dienos (pateikus prašymą ir grafikus arba darbo/mokymosi pažymas iš darbovietės/mokyklos);
8. tėvų ligos metu (parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės);
9. jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą esant žemesnei nei -20C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių įvykių;
10. priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams mokinių atostogų metu.

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS
Mokesčio lengvatos už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje taikomos remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-128 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“.
Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse atleidžiami (100 procentų):
1. vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems asmenims įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
3. vaikai iš socialinės rizikos šeimų pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymas;
4. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.
 
Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas (50 procentų):
1. jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
2. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
3. jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymosi įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
4. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.


Pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimas:
Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami pirmą kartą priimant vaiką į ugdymo įstaigą (vėliau kartą per metus iki vasario 1 d.), o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.
Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.