Specialistų paslaugos

 

 Įstaigoje integruotai ugdomi specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai.
Logopedas nustato kalbos ir komunikacjos sutrikimus, organizuoja specialiąsias pratybas, šalina kalbos sutrikimus, ugdo vaikų kalbą.
Specialusis pedagogas konsultuoja tėvus ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais, bendradarbiauja su Panevėžio pedagogine-psichologine  tarnyba.
Sveikatos priežiūros specialistas teikia pirmąją medicininę pagalbą, vykdo sveikatinimo programą, kontroliuoja įstaigos higieninę priežiūrą.
Meninio ugdymo pedagogas:
  • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
  • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
  • bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, rengia ir dalyvauja vykdomuose projektuose;
  • organizuoja įvairius renginius ir šventes; rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.